Катедра за производно машинство

Школовања на смеру започело је школске 1962/63, преласком на ИИ степен студирања прве генерације студената Машинског факултета. Назив, суштина и циљеви смера су се мењали у складу са развојем смера: од Припремно производног одсека (1962.), преко Организационо-технолошког смера (1966.), Смера за производњу и организацију (1974.) и Одсека за производно машинство и организацију (1980.) до смера за Производно машинство (од 1989. до данас). 2000. започиње школовање и на Смеру за Индустријски инжењеринг.

Данас Катедра за производно машинство обједињује и реализује наставни процес на:

  • академским студијама за смерове Производно машинство и Индустријски инжењеринг и
  • струковним студијама за смерове Производно инжењерство, Одржавање техничких система и Индустријски инжењеринг.

У оквиру научно истраживачке јединице Катедри припадају:

Из активности Лабораторије за обраду метала и трибологију и Катедре за ПМ развијени су и центри за:

У области научно-истраживачког рада чланови катедре су дали огроман допринос. Посебно се истичу пројекти рађени за потребе многих компанија као што су већина фабрика компаније Застава-Крагујевац, ФАМ-Крушевац, Електропривреда Србије, Ваљаоница бакра-Ужице, Сартид-Смедерево, ФРА-Чачак... Посебно се истиче пројекат машина за унутрашње и спољашње провлачење које су произвеле Застава Машине. Производ, дело проф. др Светислава Захара са групом сарадника, је добио Златну медаљу на међународном Сајму алатних машина и привредних достигнућа (БИАМ 82) у Загребу.

Катедра је организовала и многе научне скупове и саветовања, националног и међународног карактера, као што су Саветовања производног машинства (V 1969. и XIX 1985.), Југословенске конференције о трибологији - YUTRIB (1989. прва, 2005. девета), БАЛКАНТРИБ (2005.), YUMO (1998.), Фестивал квалитета (први 2003., трећи 2005.) итд.

kat1 2

kat1 3

     

Мали део савремене опреме: Компјутеризована машина за испитивање карактеристика материјала типа ZWICK/ROELL Z 100 (произведена 2003.) и Савремени систем мерења храпавости (TAYLOR-HOBSON)

 

Часопис Tribology in Industry - ISSN 0351-1642 (e-ISSN: 2217-7965)

Корени часописа Tribology in Industry се протежу на прва саопштења Лабораторије за обраду метала и трибологију Машинског факултета у Крагујевцу под насловом “Обрада метала и трибологија”. Од 1974. - 1977. издато је 10 бројева саопштења. 1979. је покренут часопис Трибологија у индустрији као часопис који третира проблематику трибологије. До 1996. часопис је штампан у две верзије: на српском као Трибологија у индустрији и енглеском језику као Tribology in Industry. Од 1996. године публикује се само на енглеском језику.

Часопис International Journal of Quality Research - ISSN: 1800-6450 (e-ISSN: 1800-7473)

Од 2007. Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу (данас Факултета инжењерских наука) заједно са Центром за квалитет Машинског факултета у Подгорици почео је са издавањем међународног часописа International Journal of Quality Research. Часопис се издаје на енглеском језику, четири броја годишње и покрива широк спектар истраживања у области квалитета. Часопис има широк међународни уреднички одбор и листу међународних рецензената.

Конференције о трибологији SERBIATRIB

Прва Југословенска конференција о трибологији, YUTRIB (данас SERBIATRIB), организована је 1989. у организацији Машинског факултета у Крагујевцу - Катедре за производно машинство и Југословенског друштва за трибологију. Тада је по први пут у бившој СФРЈ окупљен широки круг научних и стручних радника из свих области науке и технологије који се баве триболошким проблемима. Програмима конференција, које се одржавају сваке друге године, обухваћене су савремене области трибологије почев од основа триболошких процеса, преко материјала, елемената триболошких система, трибологије обрадних система, трибометрије, трибодизајна и сл. до савремених триболошких информационих система.

 Фестивал квалитета

Сваке године од 2003. се организује Фестивал квалитета са задатком саопштавања и размене знања, идеја, информација и искустава у остваривању функције менаџмента управљања квалитетом у малим и средњим предузећима, великим компанијама и научно-образовним институцијама. Тиме се и Факултет укључује у национални програм унапређења квалитета чији је основни циљ допринос успешном наступу националне економије на домећем и међународном тржишту, а тиме и бржој транзицији читавог друштва.

 

Шеф катедре: Др Србислав Александровић, редовни професор

 

Претрага