Катедра за моторна возила и моторе

Чињеница да факултет делује у граду у коме се налази центар аутомобилске индустрије у земљи била је опредељујућа за формирање и развој Катедре за моторна возила и моторе, јер усмерење за моторна возила, а касније за моторна возила и моторе, постоји од самог оснивања Факултета.

Катедра за МВМ је носилац већег броја активности и то:

 • извођење наставе на основним, последипломским и докторским студијама на смеровима за Моторна возила и моторе и Друмски саобраћај,
 • реализација научно-истраживачких пројеката у сарадњи са одговарајућим државним министарствима и привредом,
 • издавање часописа "Mobility & Vehicle Mechanics",
 • организовање међународног симпозијума "МВМ" (сваке парне године у Крагујевцу),
 • сарадња са сродним институцијама у земљи и иностранству,
 • стручна подршка лабораторијама и центрима који делују на Машинском факултету, а из делокруга моторних возила и мотора. 

Лабораторија за моторна возила (ЛМВ)

Лабораторија за моторна возила (ЛМВ) обавља следеће делатности:

 • Динамичка истраживања склопова и подсклопова возила,
 • Истраживања удобности возила и
 • Експлоатациона истраживања.

Лабораторија за моторе СУС и погонске материјале

Лабораторија за моторе СУС и погонске материјале састоји се од одељења за моторе СУС и одељења за погонске материјале, и једна је од првих лабораторија на факултету. Иначе лабораторије на Машинском факултету су основане 1963., пресељењем факултета из Крагујевачке гимназије у нову зграду. Тада су лабораторије биле лоциране у приземљу садашњег објекта ”Ц” и првобитно су имале искључиво образовну функцију па су у складу са тим биле опремљене моделима  и деловима мотора и возила који су добијени од Заставе, ИМР-а, ИПМ-а, ФАП-а и других наших предузећа по принципу донаторства. У области научно - истраживачког рада активности Лабораторије се састоје у следећем:

 • реализација експерименталних делова магистарских теза и докторских дисертација,
 • реализација научно - истраживачких пројеката,
 • сопствена истраживања,
 • организовање и извођење семинара у оквиру перманентног образовања, сарадња са другим научно - истраживачким и привредним организацијама...

Центар за техничку исправност возила (ТИВ)

Центар ТИВ је једна од шест овлашћених институција у СР Србији за испитивање возила на моторни погон као и прикључних возила која се појединачно производе или преправљају.

Центар ТИВ израђује елаборате, студије и скице за реконструкцију возила или њихово опремање за превоз опасних материја према важећим законима и АДР споразуму.

kat2 2

kat2 3

  Центар за безбедност саобраћаја

Обавља следеће делатности:

 • Прорачун и преглед носећих структура свих возила,
 • Реконструкција саобраћајних незгода,
 • Вештачење из области возила...

Часопис ˝Моторна возила и мотори˝

Почетак излажења часописа ˝Моторна возила и мотори˝ је везан за март месец 1975. Основни задатак часописа је био да обавести научну и стручну јавност о резултатима научноистраживачког рада у области истраживања, развоја, конструкције и експлоатације мотора и возила. Сагледавајући потребе у области научне и стручне мисли из области мотора и возила, почев од марта 1992., часопис мења назив у ˝Mobility and Vehicle Mechanics˝ и излази четири пута годишње на енглеском језику. Главни и одговорни уредник часописа је од настанка до 2003. био проф. др Д. Симић, а данас проф. др А. Јанковић.

Симпозијум ˝Моторна возила и мотори˝

Редакција часописа МВМ-саопштења је покренула иницијативу за организовање симпозијума ˝Моторна возила и мотори˝. Иницијатива је свесрдно подржана од тадашњих Завода ˝Црвена застава˝ и први симпозијум је организован почетком октобра месеца 1979. у Крагујевцу. Тиме је богата сарадња Катедре за моторна возила и моторе и поменуте фирме добила нову научно-стручну манифестацију, МВМ-Симпозијуми. Други симпозијум МВМ је одржан 1982, а затим сваке парне године. Симпозијум је одржан 13 пута, а затим је контунуитет задржан прерастањем симпозијума у Међународни конгрес МВМ.

 

Шеф катедре: Др Јованка Лукић, редовни професор

 

Претрага