Акта факултета

Дозвола за рад Факултета инжењерских наука 2012.

 

Статут Факултета инжењерских наука број 01-1/932 од 01.04.2021. године - пречишћен текст

 

Политика квалитета ФИН-а 2019 

Стратегија обезбеђења квалитета 2019.

Програм научноистраживачког рада Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

Програм научно-истраживачког подмлатка Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

Кодекс о академском интегритету и професионалној етици 2017

План рада и финансијски план за 2019. годину

 

 

РАДНИ ОДНОСИ 

Правилник о организацији и систематизацији радних места на Факултету инжењерских наука 2018.

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места

Правилник о раду

Правилник о раду дужем од пуног радног времена

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о противпожарној заштити

Правилник о личним примањима запослених на ФИН-у (пречишћен текст 2021)

Правилник о стицању осталих прихода и њиховој расподели пречишћен текст 2021

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о заштити података о личности

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

Пословник о раду Стручних органа 2021

Правилник о уређивању поступка јавне набавке 2020.

Правилник о организацији буџетског рачуноводства 2012

Правилник о раду службе за информационо-комуникационе технологије

Правилник о раду Библиотеке

Правилник о издавачкој делатности

Одлука о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности

Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима

Пословник о раду Савета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу пречишћен текст 2021

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник о поклонима запослених

Кодекс понашања запослених

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система

Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета

Правилник о постуку оснивања и укидања катедри 2021

Правилник о додели признања 2021

СТУДИЈЕ

Упутство о активностима наставника, сарадника и студената у току испитног рока 2018

Правила полагања испита

Мерила за утврђивање висине школарине 2015 

 

ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Правилник о режиму основних и мастер академских студија 2021

Упутство о пријави, изради и одбрани завршног и мастер рада 2021

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Правилник о докторским академским студијама 2013 пречишћен текст 2021

Правилник о докторским академским студијама 2017 пречишћен текст 2021

Обрасци за докторске академске студије 2017 (.zip)

 

ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Правилник о спровођењу поступка подношења иницијативе за избор у звање profesor emeritus

Правилник о ближим условима за избор у звање сарадника

Правилник о извођењу приступног предавања 2015

Одлука о утврђивању услова и поступка за стицање стручних звања

 

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Правилник о изборима за Студентски парламент Факултета инжењерских наука 2013

Пословник о раду студентског парламента 2019

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

Подаци о запосленима на Факултету инжењерских наука 2021. година

 

Претрага