Tue19032019

Poslednje izmene12:55:39 PM GMT

Back O fakultetu Organizacija fakulteta Organ upravljanja fakulteta

Organ upravljanja fakulteta

  • PDF

Organ upravljanja Fakulteta je Savet Fakulteta.

·         Savet Fakulteta:

·         1. donosi Statut Fakulteta, na predlog Veća Fakulteta;

·         2. bira i razrešava dekana Fakulteta;

·         3. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Veća Fakulteta;

·         4. Donosi finansijski plan fakulteta na predlog stručnog organa;

·         5. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta na predlog stručnog organa;

·         6. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije na predlog stručnog organa;

·         7. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;

·         8. donosi odluku o visini školarine, na predlog Veća Fakulteta;

·         9. bira predsednika Saveta i zamenika predsednika;

·         10. odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje nasatavnika i saradnika;

·         11. donosi opšta akta u skladu sa zakonom;

·         12. usvaja plan javnih nabavki;

·         13. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom fakulteta.